Τα εκδοθέντα έργα

Τα εκδοθέντα έργα 'Από το 1960 ως το 1971 στη σειρά των εκδόσεων της «'Εταιρείας Ηπειρω­τικών Μελετών» εκδόθηκαν τα ακόλου­θα έργα - τα πιο πολλά σε πολυσέλι­δους τόμους: — Παν. Άραβαντινοϋ, Βιογραφι­κή Συλλογή Λογίων τής Τουρκοκρα­τίας, 1960. 'Ανέκδοτο έργο του συγγραφέα της Χρονογραφίας τής Ηπείρου (1856-57). Μεταγραφή από το χειρόγρα­φο, αλφαβητική άναταξινόμηση, ευρετήρια και εκδο­τική επιμέλεια Λ. Βρανουση. Εισαγωγή Κ. Θ. Δημα­ρά. — Κ. Δημαρά/Ηλογιοσύνη των Η­πειρωτών, 1960. — Ν. Τωμαδάκη,Ο/ Λόγιοι τού Δε­σποτάτου της Ηπείρου, 1960. — Μιχ. Περάνθη, Κ. Κρυστάλλης, 1960. — Μ ι χ. Μπάη, Σπήλαιο Περάμα­τος Ιωαννίνων, 1961. — Δημ. Εύαγγελίδη, Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου, 1962. -Α. Β ρ α ν ο υ σ η, Χρονικά της με­σαιωνικής και τουρκοκρατούμενης Η­πείρου, 1962. — Ι. Μ. Παναγίωτόπουλου, Ζαλοκώστας, 1962. — "Ερας Βρανούση, Κομισκόρτης ό εξ 'Αρβάνων, 1962. — Χρ. Χρηστοβασίλη, 'Ηπειρωτι­κά Παραμύθια, 1963. — Κοσμά Θεσπρωτοϋ καί Άθαν. Ψαλίδα, Γεωγραφία Ηπείρου καί 'Αλβανίας, 1964. — Ντίνου Κονόμου, Ηπειρώτες στη Ζάκυνθο, 1964. — Εύαγ. Μπόγκα, Τα γλωσσικά ι­διώματα τής Ηπείρου, τόμ. Α', 1964. -Giuseppe Schiro, Το Χρονικόν των Τόκκων. Τα Ιωάννινα κατά τάς αρχάς του ΙΕ' αιώνος, 1965. — Δημ. Σαλαμάγκα, Περίπατοι στα Γιάννινα, 1965. — Εύαγ. Μπόγκα, Τα γλωσσικά 'ι­διώματα της Ηπείρου, τόμ. ΕΓ, 1966. — Ίωαν. Δαμπρίδου, 'Ηπειρωτι­κά 'Αγαθοεργήματα, 1971. — Ίωαν. Δαμπρίδου, 'Ηπειρωτι­κά Μελετήματα, 1971. — Γεωργίου Γαζή (γραμματικού του Καραϊσκάκη), Λεξικόν της 'Επανα­στάσεως και άλλα έργα, 1971. (Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται επίσης: α' Ιστορία Μ. Μπότσαρη και Γ. Καραϊσκάκη. β' Αυτοβιογραφία. γ' 'Απομνημονεύματα. δ' Τρόπαιον Δελβινακίου. ε' Αόγοι κλπ.). Ή έκδοση των βιβλίων γινόταν — και γίνεται — ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της ΕΗΜ και συμφωνά με την προτεραιότητα πού έδινε ή 'Επι­τροπή ύλης. Μερικές από τις εκδόσεις αυτές ήταν επίκαιρα δημοσιεύματα, έ­γιναν δηλαδή με την ευκαιρία των εκδη­λώσεων πού συνόδευαν τα αποκαλυ­πτήρια των προτομών πού έστησε στα Γιάννινα ή ΕΗΜ: στά αποκαλυπτήρια της προτομής του Π. Άραβαντινοϋ ή ομιλία του Κ. Θ. Δημαρά (Ήλογιοσύνη των Ηπειρωτών), στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κ. Κρυστάλλη ή ομι­λία του Μιχ. Περάνθη (Κρυστάλλης), στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γ. Ζαλοκώστα ή ομιλία του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου (Ζαλοκώστας). Άλλες εκ­δόσεις, όπως ή συνολική επανέκδοση των έργων του Ίω. Δαμπρίδη και το Λεξικόν της 'Επαναστάσεως του Γ. Γα­ζή, ήταν ή συμβολή τής ΕΗΜ στην επέ­τειο των 150 χρόνων από την 'Επανά­σταση του 1821. 'Όλες, όμως, είχαν προγραμματιστεί από καιρό και χρειάστηκε προεργασία κοπιώδης, για ΝΑ δουν το φως της δημοσιότητας. Ή αλληλογραφία που υπάρχει στα Αρχεία της ΕΗΜ, δείχνει όλες τις προσ­πάθειες πού καταβλήθηκαν, κάθε φο­ρά, και για την εξασφάλιση των κειμέ­νων και για την άρτια εμφάνιση των. "Έτσι λ.χ., μετά την συνοπτική παρου­σίαση του Χρονικού των Τόκκων (1965), άρχισε μία μακρά αλληλογραφία με τον συγγραφέα της, τον βυζαντινολόγο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ρώ­μης Giuseppe Schiro, για ν' αναλάβει ή Εταιρεία την έκδοση ολόκληρου του ανέκδοτου εκείνου «Χρονικού» — αλλη­λογραφία πού συνεχιζόταν ως το 1971. Για νά μπορέσει, εξ άλλου ή ΕΗΜ νά πραγματοποιήσει τις εκδόσεις του Ι. Λαμπρίδη και Γ. Γαζή, απευθύνθηκε σε Υπουργεία και 'Οργανισμούς ζητών­τας την ενίσχυση τους, πού τελικά δεν εξασφάλισε. Παρ' όλα αυτά, ή ΕΗΜ προχώρησε στην έκδοση. Και δεν εξέδωσε μονάχα τα ανέκδοτα έργα του Γ. Γαζή, αλλά πέτυχε και τον άθλο της ε­πανέκδοσης των «'Απάντων» του Ίωαν. Λαμπρίδη, σέ δύο ογκωδέστα­τους τόμους.