Ο σκοπός των εκδόσεων

Το εκδοτικό έργο της Εται­ρείας Ηπειρωτικών Μελετών εί­ναι συνυφασμένο με την ίδια την υπόσταση της. Ή αρχαιολογία, ή προϊστορία, ή ιστορία, ή γλωσσολογία και ή παράδοση της Ηπείρου είναι οι χώροι γύρω από τους οποίους στρά­φηκε το ενδιαφέρον της έρευνας και των εκδόσεων. Μόλις ή ΕΗΜ κατόρθω­σε να εξασφαλίσει τις αναγκαίες οικο­νομικές προϋποθέσεις, στο θέμα των εκδόσεων έστρεψε την προσοχή της. Βασικά ενδιαφέρθηκε για την παρου­σίαση ανέκδοτων κειμένων. Δεν παρέ­λειψε, όμως, νά ανασύρει στην επιφά­νεια και δυσεύρετα παλαιά έργα σπου­δαιότατης σημασίας, πού ήταν απρό­σιτα όχι μόνο για το ευρύτερο κοινό, αλλά και για τους επιστήμονες ερευνη­τές. Κοντά σ' αυτά, προγραμματίστηκε νά εκδίδονται και κριτικές αποτιμήσεις του έργου των κυριότερων εκπροσώ­πων της Ηπειρωτικής Γραμματείας, γραμμένες από δόκιμους Έλληνες λο­γοτέχνες. Όλες οι εκδόσεις της ΕΗΜ γίνονταν με ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα και ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους εμφάνιση. Το βάρος της επιμέλειας είχε αναλάβει ο Λέανδρος Βρανούσης, τότε Συντάκτης και μετέπειτα Διευθυν­τής του «Κέντρου 'Ερεύνης του Με­σαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού» της Ακαδημίας Αθηνών. Οι εκδόσεις πραγματοποιούνταν υστέρα από πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής ύλης, που συγκροτήθηκε με την ύπ' αρ. 15/27-1-1957 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τής ΕΗΜ. Η Επιτροπή αποδέχτηκε την ευθύνη που της ανέθεταν, με το υπ’ αρ. 1/21-3-1957 πρακτικό της. Ή Επιτροπή συνερχόταν τακτικά σε συνεδριάσεις και αποφάσιζε, τόσο για την προτεραιότητα των υπό έκδοση βι­βλίων, όσο και για την ανάθεση της εκτύπωσης σε τυπογραφείο της επιλο­γής της, υστέρα από μειοδοτικό διαγωνισμό και προηγούμενη στάθμιση των δυνατοτήτων για μία καλλιτεχνική ε­κτύπωση.