Το Αρχείο του Ιωάννου Σταύρου ή Τσαπαλάμου

Επειδή επρόκειτο γιά σημαντική δαπάνη, ή ΕΗΜ απευθύνθηκε στην Εθνική Τράπεζα ζητώντας τή συμπαράσταση της μέ τό ύπ' άρ. 660/28-7-1969 έγγραφο της. Ή Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας αποδέχθηκε τό αίτημα της ΕΗΜ καί αποφάσισε τήν ενίσχυση της μέ τό ποσό τών 50.000 δρχ. «προς έκδοσιν τού Αρχείου τού Ιωάννου Σταύρου ή Τσαπαλάμου, πατρός του ιδρυτού της Εθνικής Τραπέζης Γεωργίου Σταύρου». Μέ τή χορήγηση της πίστωσης καί της σχετικής άδειας άπό τήν Εθνική Βιβλιοθήκη, ή ΕΗΜ παρακάλεσε τόν καθηγητή της Παντείου κ. Έμ. Πρωτοψάλτη νά αναλάβει τή φροντίδα της φωτογράφησης. Ό κ. Πρωτοψάλτης μέ προθυμία δέχτηκε τήν παράκληση καί ολοκλήρωσε τή φωτογράφηση του Αρχείου.