Το Αρχείου των προαπελευθερωτικών Αγώνων & 1912-3

Ή ΕΗΜ επισήμανε από νωρίς την ανάγ­κη τής συγκέντρωσης όχι μονάχα των γραπτών στοιχείων, πού αναφέρονται στην προαπελευθερωτική περίοδο και στους αγώνες τού 1912-1913, αλλά και της συλλογής των προφορικών ενθυ­μήσεων, πού έχουν σχέση μέ τή χρονι­κή αύτη περίοδο της 'Ηπειρωτικής ι­στορίας, Για το σκοπό αυτόν, το 1961, συγκρότησε επιτροπή στην 'Αθήνα και επιτροπή στα Γιάννινα για τη συλλογή και καταγραφή των ενθυμήσεων και τη συγκέντρωση ενθυμίων α­γωνιστών. Με την ύπ' άρ. 54/19-3-1962 απόφαση της επανήλθε στο ίδιο θέμα και δημοσίευσε στον εγχώριο τύπο α­νακοινώσεις, με τις οποίες παρακα­λούσε όσους κατέχουν ενθύμια του προαπελευθερωτικοΰ και απελευθε­ρωτικού αγώνα του 1912-1913 νά τα παραδώσουν στην ΕΗΜ, με επιστρο­φή, για νά οργανώσει μεγάλη έκθεση η νά τα δωρίσουν, όσοι θέλουν, για τη συγκρότηση του σχετικού αρχείου. 'Αρκετοί ανταποκρίθηκαν και σ' αυτή την έκκληση της ΕΗΜ κι έτσι συγκεντρώθηκε ένας αριθμός ενθυμίων και ι­στορικού υλικού της περιόδου αυτής. Προσπάθεια, πού καταβλήθηκε χω­ρίς να ολοκληρωθεί, ήταν ή απόκτηση φωτοαντιγράφων κειμένων 'Ηπειρωτικού περιεχομένου.