Τα Αρχεία της Βιέννης

Για το σκοπό αυτό ή ΕΗΜ είχε απευθυνθεί στο συντάκτη του Ιστορικού Αρχείου του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών καθηγητή Γ. Λάϊο, που ανα­χωρούσε τότε γιά τη Βιέννη μέ επιστημονική αποστολή της Ακαδημίας Αθηνών. Παρακάλεσε, λοιπόν, με το ύπ' άρ. 255/20-6-61 έγγραφο της τον Γ. Λάϊο να φωτογραφήσει σε μικροφίλμ ή να αντιγράψει ανέκδοτο αρχειακό υλικό πού αναφέρεται στην Ήπειρο και τους απόδημους Ηπειρώτες. Ό Γ. Λάϊος μέ ευχαρίστηση ανέλαβε αυτή την απο­στολή, για την οποία είχε κάνει καί σχε­τική προεργασία (όπως φαίνεται από την με ημερομηνία 22-6-61 επιστολή του), υπολογίζοντας ότι «τό υλικό που είχε επισημάνει, το αναφερόμενο στην Ήπειρο, θα περνούσε τις χίλιες σελίδες». Διάφορα εμπόδια ματαίωσαν την απόκτηση του αρχείου αυτού.