Το Αρχείο Ηπειρωτικών Εφημερίδων και Περιοδικών

Ιδιαίτερο τμήμα της Βιβλιοθήκης της ΕΗΜ αποτελεί το Άρχειο των Εφημερίδων του Ηπειρωτι­κού τύπου. Ό σκοπός της συγκρότη­σης του είναι προφανής. Τα δημοσιεύ­ματα των εφημερίδων αποτελούν για τον ερευνητή της όποιας ιστορικής πε­ριόδου του τόπου μας αξιόλογες πη­γές; από τη μελέτη των οποίων μπορεί να συναχθούν χρήσιμα πορίσματα για την εθνική, πολιτική, πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική φυσιογνω­μία μιας περιοχής» Όλες οι εφημερίδες που εκδίδονται στην Ήπειρο, ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή περιοδικές, κι όσες άλλες εκδίδονται έξω από την Ήπειρο, από τις Ηπειρωτικές παροικίες, συγ­κεντρώνονται, βιβλιοδετούνται κι είναι στη διάθεση των ερευνητών. Στη διάθε­ση τους ακόμα είναι κι όσα αρχεία Η­πειρωτικών εφημερίδων έχουν συγκεν­τρωθεί με δωρεές και αγορές από τις αρχές του 1900. Αγοράζονται, επίσης, βιβλιοδετούνται και τα φύλλα ορισμέ­νων αθηναϊκών εφημερίδων. Στο Πρα­κτορείο, τέλος, «Ό "Αργός του Τόπου» ή ΕΗΜ έχει γραφεί συνδρομήτρια κι από αυτό αποστέλλεται και συγκεν­τρώνεται κάθε απόκομμα έντυπου, πού αναφέρεται σ' οποιοδήποτε θέμα του Ηπειρωτικού χώρου. Ότί πέτυχε ή ΕΗΜ στον τομέα της συγκρότησης των Αρχείων δεν αποτε­λεί και το άπαν των προσπαθειών της. Συνέχισε τον ίδιο έντονο αγώνα προς κάθε κατεύθυνση και περιέσωσε πολύ­τιμα γραπτά στοιχεία του παρελθόν­τος και έχει στη διάθεση της με φω­τοαντίγραφα πλήθος κειμένων, που αφορούν την "Ήπειρο και βρίσκονταν είτε στα Κρατικά Αρχεία και τις Βιβλιο­θήκες είτε σε ιδιωτικά χέρια, είτε έξω από τον Ελλαδικό χώρο. Το αρχειακό υλικό, πού αποκτήθηκε τα επόμενα χρόνια (1972-1987) θα καταγραφεί στον β' τόμο των πεπραγμένων της ΕΗΜ.